رویه ارسال سفارش

ارسال سفارشات همیشه و هموراه مسئله ای بوده فکر مشتریان را به خود مشغول میکنید چگونه محاسبه می شود و از چطروقی مرسولات ارسال می شود.