رویه ارسال سفارش

ارسال سفارشات همیشه و هموراه مسئله ای بوده فکر مشتریان را به خود مشغول میکنید چگونه محاسبه می شود و از چطروقی مرسولات ارسال می شود.

بسته بندی

محصولات و خدمات اختصاصی شده شما در بسته بندی ها محکم جه ارسال به انبار آماده میشوند.

ارسال بار به واحد حمل و نقل

محصولات و خدمات اختصاصی شده شما در بسته بندی ها محکم جه ارسال به انبار آماده میشوند.

ارائه فاکتور به انبار

فاکتور شما پس از هر گونه خدمات اختصاصی به واحد انبار تحویل داده می شود جهت ارسال

صدور بیجک باربری

بعد از ارسال بار از هر سازمان حمل و نقلی بیجک ارسال دارای کد بارگیری سادر می شود.

تعیین مقصد و نوع حمل ونقل

با توجه به مقصد شما نوع حمل و نقل و مقصد انتخاب می شود.

ارسال کد پیگیری مرسوله به مشتری

وظیفه بخش رایانه این است که پس از صدور بیجک مرسوله آن را از طروق پیامکی وپشتیبان از صفحه پنل کاربری به شما تحویل دهد.