بازگردان کالا به مسائل زیادی بستگی دارد خصوصا که خدمات تکسیز به وصرت چاپی و اکثیرت اختصاصی هستند در ذیل به جزئیات بیشتر می پردازیم