درباره

اوراق و ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ ، کارت ویزیت ، پاکت نامه و … گفته میشود. درکنار آن ها، مواردی مثل کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مانند فاکتور ، قبض ، کاردکس و فرم های داخلی ) ، کارتهای پرسنلی، لیبل و … را میتوان از این دسته به حساب آورد.