کد

ARM4

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ

,