کد

ARM4.3

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ

,