کد

ARM4.4

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ

,