کد

AY10

نوع صحافی

,

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ