کد

AY9

نوع صحافی

,

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ