کد

AM1002

نوع صحافی

نوع جلد

نوع فرمت و تاریخ

درب جلد

,