کد

AM1007

نوع صحافی

نوع جلد

نوع فرمت و تاریخ

درب جلد

,