کد

KI404

نوع صحافی

نوع جلد

,

درب جلد

,

نوع فرمت و تاریخ