کد

KI400

نوع صحافی

نوع جلد

,

درب جلد

,

نوع فرمت و تاریخ