کد

ARM4.1

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ