کد

ARM4.2

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ

,