کد

MD858

نوع صحافی

نوع جلد

درب جلد

نوع فرمت و تاریخ