کد

MD852

نوع صحافی

نوع جلد

درب جلد

نوع فرمت و تاریخ