کد

ARM3.3

نوع صحافی

نوع جلد

,

نوع فرمت و تاریخ