چاپ کتاب

چاپ-کتاب

چاپ کتاب

چاپ کتاب چه رمان و چه کتاب تاریخی و یا مجموعه شعرها و هر کتابی در هر معقوله ای یکی ازمسائل اصلی  نویسندگان است.

علت این امر آشنا نبودن این نویسندگان با چاپ و مراحل مختلف آن است

زیرا نشر هر کتاب مشکلات خود را دارد و آشنایی با این صنعت کمک شایانی به انها خواهد کرد

اکثر نویسندگان نمیدانند که چطور باید کار خود را چاپ  کنند و به تنهایی از عهده این کار بر بیایند

و یا چگونه و به چه روشی کتاب خود را در معرض دید خوانندگان پربازده نمایند ونیاز خواننده را بدانند

از سمتی دیگر به غیر از محتوا قطعا ظاهر و نوع چاپ و صحافی آن نیست

مانند خود محتوا با اهمیت است زیرا نگاه خواننده در ابتدا به سمت جلد کتاب خواهد رفت

نویسندگان بی شماری وجود دارند که بدون توجه به این موضوع در ارائه کتاب خود ناکام مانده

و یا مخاطب کمی را راغب به خرید کتاب خود نکرده اند

هرچند که این کتاب میتوانسته بسیار با ارزش باشد ولی امروز به دلیل استقبال کم

در گوشه ای خاک خورده و به فراموشی سپرده شده است

و یا مجبور به پخش آن به صورت رایگان در صفحات مجازی گشته است

چاپخانه تکسیز در این راستا پلی را میان نویسندگان و حتی ناشران ایجاد نموده است

تا بتوانید به احتی به آرزوهای خود نزدیک شوید و انگیزه دوباره پیدا نمایند

همه موارد اگر در یک جا جمع شوند کتاب های بی نظیری وارد دنیای ما خواهد شد که سرانه کطالعه را قطعا بالا نگه خواهند داشت

در چاپ کتاب از گرم کاغذ تا نوع چاپ کتاب در یک رنگ و یا دو رنگ و نوع کاغذ مصرفی همگی در هزینه های آن و کیفیت آن ماثر خواهند بود

و باعث افتخار است چاپ تکسیز در این مقوله شما را راهنمایی خواهد کرد تا بتوانید رویاهای خود را با اطمینان به ما بسپارید