سال 1398 چه سالی است؟

سال 98 چه سالی است ؟

سال 1398 چه سالی است؟

سال 1398 چه سالی است؟

یک سال 12 ماه دارد در همه تقویم های چینی و کلا در نجوم یک سال یک دوره دوازده تایی تقسیم بندی میشود

هر کدام از این سال ها مربوط به یک حیوان نامگذاری شده است

سال 1398 نیز در سال حیوان خوک قرار گرفته است

خوک آخرین دوره از یک دوره دوازده گانه سال است که شرایط خود را بر روی اتفاقات خواهد گذاشت

در این سال همه تنش های سال های گذشته فرو مینشیند و در بطن خود شروع دیگری را

آغاز میکند همانند آخرین فصل سال که در پایان خود بهاری را مژده میدهد

در طالع بینی چینی سال خوک برای جهان سال فراوانی ثروت است و کار بسیار افزایش پیدا خواهد کرد

در این سال بی اعتمادی ها کاسته خواهد شد و گرفتاری های سیاسی رو به ارامش خواهد رفت و برای اهل حساب و کتاب روز های خوبی در  پیش روست

صلح طلبی در دنیا حکم فرمایی خواهد نمود و ادبیات و شعر دیده خواهد شد و شعرا به موفقیت های چشمگیری خواهند رسید

متولدین در این سال در آسایش زندگی خواهند کرد

از معایب این سال این است که دیگران از هم کمتر کمک خواهند گرفت

و زود باوری و فریب به دلیل سادگی خوک بیشتر وجود دارد

سال 1398 چه سالی است؟

این سال میتواند بر سال های متولدین سال های دیگر را نیز تاثیر خود را بگذارد

متولدین سال موش ( ۱۳۱۵، ۱۳۲۷، ۱۳۳۹، ۱۳۵۱، ۱۳۶۳ ) سالی عالی پیش روی شماست شکرگذار باشید

متولدین ( ۱۳۱۶، ۱۳۲۸، ۱۳۴۰، ۱۳۵۲، ۱۳۶۴ )

متولدین ( ۱۳۱۷، ۱۳۲۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۳، ۱۳۶۵ )

( ۱۳۱۸، ۱۳۳۰، ۱۳۴۲، ۱۳۵۴، ۱۳۶۶ )

( ۱۳۱۹، ۱۳۳۱، ۱۳۴۵، ۱۳۵۷، ۱۳۶۹ )

( ۱۳۱۲، ۱۳۲۴، ۱۳۳۶، ۱۳۴۸، ۱۳۶۰ )

( ۱۳۱۴، ۱۳۲۶، ۱۳۳۸، ۱۳۵۰ و ۱۳۶۲ ) سال خوبی را در راه دارید مشکلات بزودی حل خواهند شد

متولدین  ( ۱۳۱۹، ۱۳۳۱، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵ و ۱۳۶۷ ) پس انداز کنید کمی بی پولی در پیش روی شماست

متولدین  ( ۱۳۲۰، ۱۳۳۲،۱۳۴۴، ۱۳۵۶، ۱۳۶۸ ) سال های بعدی رای شما بهتر خواهد بود

متولدین ( ۱۳۲۲، ۱۳۳۴، ۱۳۴۶، ۱۳۵۸ ، ۱۳۷۰ )

( ۱۳۲۳، ۱۳۳۵، ۱۳۴۷، ۱۳۵۹، ۱۳۷۱ )

( ۱۳۲۵، ۱۳۳۷، ۱۳۴۹، ۱۳۶۱، ۱۳۷۳ ) مراقب پول خود باشید دخل و خرج خود را در نظر بگیرید

www.taksiz.org

سالنامه تکسیز

سال 98 چه سالی است.

دانلود pdf سال 98 چه سالی است